Klubbens lov og vedtekter


§ 1 FORMÅL
1-1 Klubbens formål er å drive skyting organisert i Norges Idrettsforbund og Norges Forbund for Praktisk Skyting (DSSN).
1-2 Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.
§ 2 ORGANISASJON
2-1 Klubben er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Viken Idrettskrets, samt Dynamisk Sportsskyting Norge (DSSN). (5)
2-2 Klubben er medlem av det særforbund årsmøtet bestemmer.
2-3 Klubben hører hjemme i Drammen (Svelvik) kommune, og er medlem av idrettens kontaktutvalg i kommunen.
§ 3 MEDLEMSKAP
3-1 Alle som underordner seg klubben og overordnede idretts-myndigheters lover, kan bli tatt opp som medlemmer.
3-2 Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde Norges Idrettsforbunds, dets organisasjonsledds, samt klubbens lover og bestemmelser.
3-3 En kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.
3-4 Medlemskap er først gyldig, og regnes fra den dag første kontigent er betalt. Ved innmelding oppgis fødselsdato og bopel.
§ 4 STEMMERETT OG VALGBARHET
4-1 For å ha stemmerett må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned, og ikke skylde kontigent.
4-2 Alle medlemmer som har stemmerett i.h.t. § 4-1, og ikke er arbeidstakere i klubben, er valgbare til tillitsverv i klubben, og som representant til ting eller møte i overordnet idrettsorganisasjon.
§ 5 KONTINGENT
5-1 Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.
5-2 Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett - 1 år, mister sine rettigheter, herunder stemmerett, og kan strykes som medlemmer av klubben. Strykes et medlem kan det ikke tas opp som medlem igjen før skyldig kontingent er betalt.
§ 6 ØKONOMISK GODTGJØRELSE
6-1 Tillitsvalgte og medlemmer kan motta et rimelig honorar for sitt arbeid, samt refusjon for faktiske utgifter, jf. § 14-2 ledd nr. 2.
6-2 Klubbens utgifter som utbetales med hjemmel i § 6-1 skal fremgå av klubbens budsjett og regnskap.
§ 7 HABILITET
7-1 For klubbens tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder NIFs habilitetsregler, jf. NIFs lov § 2-7.
§ 8 STRAFFESAKER
8-1 For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11.
§ 9 ÅRSMØTET
9-1 Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år i løpet av første kvartal. (2)
9-2 Årsmøtet innkalles av styret med minst en - 1 måneds varsel, skriftlig til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste skal være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.
9-3 Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Styret kan også invitere andre personer, media m.v. til årsmøtet.
9-4 Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme og stemmegiving kan ikke skje ved fullmakt.
9-5 På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på sakslisten senest to uker før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.
§ 10 LEDELSEN AV ÅRSMØTET
10-1 Årsmøtet ledes av en av årsmøtet valgt dirigent.
§ 11 STEMMEGIVING PÅ ÅRSMØTET
11-1 Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
11-2 Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses ikke avgitt.
11-3 Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
11-4 Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
§ 12 ÅRSMØTETS OPPGAVER
12-1 Årsmøtet skal:
 1. Godkjenne styrets årsmelding.
 2. Godkjenne klubbens regnskap i revidert stand.
 3. Behandle innkomne forslag.
 4. Fastsette kontingent.
 5. Vedta klubbens budsjett.
 6. Bestemme klubbens organisasjon, jf. § 15.
 7. Velge:
  • Seks styremedlemmer samt et varemedlem (3)
  • Revisor og vararevisor
  • To representanter til idrettens kontaktutvalg
  • Representanter til ting (1)
  • Valgkomite med en leder og to medlemmer
§ 13 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
13-1 Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det, eller når minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.
13-2 Det innkalles på samme måte som for ordinært årsmøte, med minst 14 dagers varsel.
13-3 Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.
§ 14 STYRET
14-1 Klubben ledes av styret som er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Styret består av:
 1. en leder
 2. nestleder
 3. kasserer
 4. oppmann NSF
 5. oppmann DSSN
 6. sekretær/medlem (4)
 7. samt et varamedlem
14-2 Styret skal:
 1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
 2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver, samt utarbeide og/eller godkjenne instruks for disse.
 3. Administrere og føre nødvendig kontroll med klubbens økonomi i henhold til de for idretten til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
 4. Representere klubben utad.
 5. Velge representanter til ting o.l., jf. § 12-1 nr. 7 punkt 4.
14-3 Styret skal holde møte når lederen bestemmer det, eller når et flertall av styremedlemmene krever det.
14-4 Styret er vedtaksført når et flertall av styrets nedlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt.
§ 15 GRUPPER
15-1 Klubben kan organiseres i grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Klubbens årsmøte bestemmer opprettelsen av slike grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.
15-2 For gruppenes økonomiske forpliktelser hefter hele klubben, og grupper kan ikke inngå avtaler eller representere klubben utad uten styrets godkjennelse.
§ 16 LOVENDRINGER
16-1 Endringer av denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
16-2 Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent.
16-3 Denne lovs § 17 kan ikke endres.
§ 17 OPPLØSNING OG SAMMENSLUTNING
17-1 Oppløsning av klubben kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstra-ordinært årsmøte 3 måneder senere. For at endelig oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.
17-2 Sammenslutning med andre klubber anses ikke som oppløsning av klubben. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette, treffes av årsmøtet, og i samsvar med bestemmelsene om lovendringer, jf. § 16.
17-3 I tilfelle oppløsning eller annet opphør av klubben, tilfaller klubbens eiendeler idrettskretsen eller formål godkjent av Idrettsstyret.